مقالات

فيلترها و خشك كن ها

فيلترها و خشك كن ها

رطوبت، بخار آب و ذرات خارجي ممكن است باعث ايجاد اشكالاتي در سيستم هاي تبريد شوند. رطوبت مي تواند در روزنه شير انبساط يخ بزند، باعث ايجاد خوردگي در قطعات...

>  اطلاعات بيشتر
ساختمان سردخانه

ساختمان سردخانه

براي احداث سردخانه بايد به نكاتي توجه داشت كه عبارتند از: 1- موقعيت محل سردخانه: محل سردخانه بايد در مركز منطقه توليد و مجاور راههاي اصلي بوده و راههايي كه...

>  اطلاعات بيشتر
جدا كننده روغن

جدا كننده روغن

همواره در گاز خروجي از كمپرسور مقداري روغن وجود دارد. مقدار روغن خروجي در كمپرسورهاي پيچي بيشتر از ساير انواع كمپرسورها مي باشد. جهت كاهش مقدار روغني كه از كمپرسور...

>  اطلاعات بيشتر
عوامل كاهش دهنده كيفيت مواد غذايي

عوامل كاهش دهنده كيفيت مواد غذايي

كيفيت ماده غذايي در طي نگهداري در سرما ممكن است توسط عواملي مانند فعاليت‌هاي ميكروبي، فعاليت‌هاي فيزيولوژيكي و شيميايي و همچنين صدمات فيزيكي دچار تغيير شوند. فعاليت‌هاي ميكروبي:  يكي از...

>  اطلاعات بيشتر
رسیور

رسیور

هنگامي كه از يك كندانسور تبخيري، كندانسور هوايي با يك كندانسور لوله در لوله، بدون زير سردسازي (subcooler)استفاده مي شود، لازم است تا مبرد تقطير شده در مخزني به نام...

>  اطلاعات بيشتر
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog