مخزن سپراتور در سیستم های پمپی

یکی از عیوب سیستم های DX این بود که مخلوط مایع وبخار وارد اواپراتور می شود و این امر هم اجتناب ناپذیر است چون در فرآیند انبساط مبرد به ناچار مقداری از ان تبخیر می شود . یکی دیگر از عیوب سیستم DX این است که مبرد ورودی به اواپراتور هرچقدر در کویل پیش می رود مقدار بخار مبرد بیشتر از مایع می شود و در انتهای اواپراتور نیز برای جلوگیری از ورود مایع مبرد به کمپرسور بالاجبار مبرد باید سوپرهیت شود که این عوامل باعث کاهش راندمان انتقال حرارت در اواپراتور می شوند.رفع مشکل : برای رفع این مشکل عمل انبساط مبرد از فشار تقطیر به فشار تبخیر در محفظه ای جداگانه و دور از اواپراتور انجام می شود و بخار شکل گرفته در این فرآیند را از مایع باقیمانده جدا می کنند و فقط مایع مبرد را به اواپراتورها می فرستند.

مخزن سپراتور در سیستم های پمپی

بخار مبرد پس از خروج از کمپرسور وارد کندانسور شده وتقطیر می شود ودر رسیور ذخیره می شودسپس ازمخزن رسیور(وسط مخزن)به مقدار مورد نیاز خارج شده وپس از عبور از فیلتر وسایر شیرآلات ، پس از عبور ازHand Expansion Vale فشارش شکسته و مقداری از مبرد تبخیر شده وگرمای باقیمانده مبرد را گرفته ودمای مایع مبرد را تا دمایی که برای ارسال به اواپراتورها (که برابر است با دمای اشباع اواپراتور) خنک می کند.

 

مایع مبرد توسط جاذبه از بخار شکل گرفته جداشده ودر کف مخزن جمع می شود .مایع مبرد جمع شده به وسیله پمپ مبرد از کف مخزن به اواپراتورها فرستاده می شود، مقداری تبخیر شده ومخلوط دوفازی مایع وبخار از اواپراتور خارج شده و به LPR باز می گردد. مایع از بخار برگشتی جدا شده وبه کف مخزن می ریزد و بخار برگشتی از اواپراتور با بخار حاصل از کاهش فشار مبرد از رسیور به LPR توسط کمپرسور ازدرون LPR یا سپراتور مکش شده تا تجمع بخار در سپراتور باعث افزایش فشار آن و افزایش دمای مبرد ذخیره شده در آن نشود وبخار مبرد دوباره متراکم می شودرفع مشکل: برای رفع این مشکل باید چاره ای بیندیشیم که همیشه مقدار مایع مبرد بیشتر از بخار مبرد باشد.

مخزن سپراتور در سیستم های پمپی

لازم به دکر است که در سیستم DX میزان مبرد ارسالی به اواپراتور دقیقا برابر با مقداری است که برای دفع بار اواپراتور لازم است بنابراین تمام مبرد تبخیر می شود ولی در سیستم های تغذیه اضافی برای رفع این مشکل، مقدار مایع ارسالی به اواپراتور چندین برابر مقداری است که واقعا در اواپراتور تبخیر می شود ، بنابراین همیشه مقدار مایع از بخار بیشتر اشت وسطح بیشتری از اواپراتور با مایع مبرد در تماس است وانتقال حرارت بهتر می شود وچون مبرد کاملا تبخیر نمی شود در تمام طول اواپراتور حتی در خروجی آن نیز مخلوط دوفازی مایع وبخار مبرد وجود دارد وسوپرهیت انجام نمی شود وکمپرسور و اواپراتور را نیز توسط مخزنی از هم جدا می کنند تا مطمئن شوند که مایع برگشتی از اواپراتور به کمپرسور وارد نمی شود.

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog