اواپراتور عمودی

اواپراتور عمودی

طراحی این دسته از اواپراتورها برای شرایط خاص که محدودیت فضا از نظر عرض سالن وجود دارد، به صورتی است که فن ها در ارتفاع قرار گرفته و طول دستگاه کاهش یافته است.

سالن های تونل انجماد و سردخانه های نگهداری زیر صفر، پیش سرد کن و IQF و … از جمله مواردی هستند که این اواپراتورها در آن پاسخ گوی شرایط خاص می باشند.

 

اواپراتور عمودی

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog