اواپراتور عمودی

طراحی این دسته از اواپراتورها برای شرایط خاص که محدودیت فضا از نظر عرض سالن وجود دارد، به صورتی است که فن ها در ارتفاع قرار گرفته و طول دستگاه کاهش یافته است.

سالن های تونل انجماد و سردخانه های نگهداری زیر صفر، پیش سرد کن و IQF و … از جمله مواردی هستند که این اواپراتورها در آن پاسخ گوی شرایط خاص می باشند.

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog