اواپراتور سقفی زاویه دار

طراحی اواپراتور سقفی زاویه دار

به صورتی است که جریان هوای داخل سالن توسط فن معکوس شده و از روی کویل عبور و به صورت ملایم داخل سالن دمیده می شود و از پرتاپ باد شدید به روی محصولات خاص نظیر گل و غیره جلوگیری می گردد.

اواپراتور فریونی سقفی زاویه دار
اواپراتور فریونی سقفی زاویه دار

اواپراتور سقفی زاویه دار 

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog